ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติในหลักการให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2555 นับเป็นครั้งที่ 62 และครบรอบ 100 ปี (นับตั้งแต่เริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2455) คลิกเพื่อเปิดอ่าน (รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.sillapa.net , http://www.esan62.net) ส่วนเกณฑ์ที่ยังไม่แล้วเสร็จ ได้แก่ 1. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 2. กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ Cross word, A Math, คำคม, ซูโดกุ…..

ประกาศสพฐ.

ประกาศสพฐ.1
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศิลปะ
การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
OBEC AWARDS 1
OBEC AWARDS 2
OBEC AWARDS 3
กิจกรรมท้องถิ่น
แนวปฏิบัติระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ้างอิง :     http://www.esan62.net/