เนื่องในโอกาสวันสถาปนาลูกเสือไทย วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เขตคุณภาพคง 4 ได้จัดพิธีเดินสวนสนามของกองลูกเสือ จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตคุณคง 4 ทั้ง 11 โรงเรียน โรงเรียนบ้านทองหลาง และโรงเรียนวัดบ้านหนองกก ได้เข้าร่วมเดินสวนสนามในครั้งนี้ โดยเป็นกองลูกเสือโรงเรียนเครือข่ายเรียนร่วม มีลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เข้าร่วมเดินสวนสนามอย่างพร้อมเพรียงกัน