GURU Online เป็นระบบจัดการฝึกอบรมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตาม โครงการพัฒนาครู ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เพื่อให้มี และเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2552 (ผ่าน กคศ.รับรอง)

GURU Online ประกอบด้วยระบบย่อย 3 ระบบคือ
1. ระบบครูวิทยากรหรือวิทยากรหลัก
2. ระบบวิทยากรเครือข่าย
3. ระบบผู้เข้ารับการฝึกอบรม

การประยุกต์ GURU Online ในการฝึกอบรมทำได้หลายรูปแบบ เช่นใช้เป็นระบบ e-Training เต็มรูปแบบ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หรือใช้เป็นสื่อเพื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สนใจที่จะเรียนในรายวิชาใดสามารถ สมัครเข้าฝึกอบรมด้วยตนเอง  GURU Online มีเครื่องมือช่วยในการพัฒนาเนื้อหาสาระให้วิทยากรเลือกใช้มีระบบการสื่อสารกับผู้เข้ารับ  การฝึกอบรม ที่สะดวกรวดเร็ว มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ให้ความมั่นใจกับผู้ใช้ ทั้งวิทยากรและผู้  เข้ารับการฝึกอบรม มีระบบการติดตามการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ช่วยให้ทราบพัฒนาการของผู้เข้ารับ  การฝึกอบรมเป็นระยะๆ มีระบบการประเมินการฝึกอบรม เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการฝึกอบรมของวิทยากร

GURU online เป็นการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผ่านการศึกษาวิจัยและพบว่า GURU online ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์ของรายวิชาและช่วยพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในสังคมปัจจุบัน
GURU onlinet สามารถตอบสนองการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน ณ เวลาหรือสถานที่ใดก็ได้ ผู้เรียนจะเรียน (เพิ่มเติม…)