โครงการจัดกิจกรรมวันพระในโรงเรียนของโรงเรียนบ้านทองหลาง ได้ดำเนินโครงการตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และพระพุทธศาสนาให้แก่นักเรียน  ซึ่งกิจกรรมไม่ได้มีเฉพาะวันพระเท่านั้น ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเต็มรูปแบบทุกวันศุกร์   รูปแบบของกิจกรรมที่โรงเรียนได้ปฏิบัติไปแล้ว ได้แก่ การแต่งกายด้วยชุดขาวทั้งโรงเรียน มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การนั่งสมาธิ สวดมนต์ยาว การฝึกการเดินจงกรม การฟังธรรม การฟังนิทานคุณธรรม การเข้าวัดปฏิบัติธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับความกรุณาจาก พระอธิการนิวัตน์ สิลสัมปันโน เจ้าอาวาสวัดหนองกก ซึ่งท่านเคยไปบรรยายธรรมะในสถานศึกษาหลาย ๆ แห่ง ได้มานำนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง ในทุกวันศุกร์อีกด้วย

พระอธิการนิวัตน์ สิลสัมปันโน เจ้าอาวาสวัดหนองกกนำเดินจงกรม

พระอาจารย์กำลังอบรมธรรมะให้แก่นักเรียน

ฝึกกาย ฝึกจิต ให้มีสติอยู่เสมอ

หมั่นท่องบ่น คำสวดต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา
ฝึกสมาธิ

ความสุขใด จะเท่ากับความสงบ ไม่มี
พระอาจารย์นำฝึกกิจกรรมธรรมะ นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ตามรอยพระพุทธองค์ สาธุ....สาธุ ...สาธุ ...

แชร์ทองหลางให้โลกรู้:
 • Print
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • BlinkList
 • email
 • Bitacoras.com
 • Linkter
 • RSS
 • Yahoo! Buzz
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • StumbleUpon
 • Technorati