ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านทองหลางนำโดย นายวิสุทธิ์  ทิพย์อโนทัย ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง ได้นำคณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ทำให้ทราบปัญหาและได้พบปะเยี่ยมเยือนนักเรียน ผู้ปกครอง เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและโรงเรียน  ชมภาพ

เยี่ยมบ้านนักเรียน นำโดย ครูวิสุทธิ์  ทิพย์อโนทัย

เยี่ยมบ้านนักเรียน นำโดย ครูวิสุทธิ์ ทิพย์อโนทัยครูแพน ครูกบ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน