ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายอนนท์ หาญโกรธา

0

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง การใช้

โปรแกรมนำเสนอ  Microsoft PowerPoint 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านทองหลาง

ผู้ศึกษา นายอนนท์  หาญโกรธา   ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านทองหลาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราสีมา

เขต  6

ปีที่พิมพ์ 2554

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรมนำเสนอ  Microsoft PowerPoint 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามเกณฑ์  80/80  2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   และ 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   กลุ่มเป้าหมายใน

การพัฒนา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านทองหลาง   อำเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา   เขต  6  ภาคเรียนที่   2

ปีการศึกษา  2554   จำนวน  12  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอ  Microsoft PowerPoint 2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   จำนวน  8  บทเรียน  2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแต่ละเรื่อง บทเรียนละ  1  ฉบับ  ฉบับละ  10  ข้อ  รวม  8  ฉบับ  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน 1  ฉบับ   จำนวน 30  ข้อ  3)  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จำนวน  1  ฉบับ  และ  4) แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียน         ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จำนวน  1  ฉบับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือค่าเฉลี่ย  ()  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  และการทดสอบความแตกต่าง โดยใช้สูตร

t – test  แบบ  Dependent  Sample

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอ  Microsoft PowerPoint 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพ  89.06 / 87.50  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอ  Microsoft PowerPoint 2007   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 6  เท่ากับ  0.7554  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ที่  0.50  หรือร้อยละ  50

3. คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์             ช่วยสอน  เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอ  Microsoft PowerPoint 2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทองหลาง มีความพึงพอใจต่อการเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอ  Microsoft PowerPoint 2007    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  อยู่ในระดับ

“มากที่สุด”

จากการศึกษาครั้งนี้  สรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอ  Microsoft PowerPoint 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้น เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผ่านการผลิตมาอย่างเป็นระบบ  มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทเรียน  นักเรียนได้ฝึกทักษะปฏิบัติอย่างเป็นกระบวนการ  นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ในการเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เผยแพร่นวัตกรรมทางคณิตศาสตร์

1

ขออนุญาตเผยแพร่นวัตกรรมคณิตศาสตร์ โดยครูมังกร  รวมธรรม  โรงเรียนบ้านหนองม่วง เขตคุณภาพคง 4 สพป.นครราชสีมา เขต 6

View more documents from Anon.

ผลงานทางวิชาการ ครูชูชาติ หล้าเพชร กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 8

1

วันนี้มีโอกาสนำ้ผลงานทางวิชาการของเพื่อนครูที่ได้รับการติดต่อเข้ามา เพื่อให้ช่วยเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเว็บไซต์โรงเรียนบ้านทองหลางก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้มีโอกาสรับใช้เพื่อนครู ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใด เขตพื้นที่การศึกษาแห่งไหน ทางเรามีความยินดีครับ ขอเพียงท่านติดต่อเข้ามา เราก็ยินดีเผยแพร่ให้ และขอรับประกันว่า ผลงานของท่านจะผ่านสายตาผู้คนไม่น้อยกว่า 1,000 คนต่อวันครับ
สำหรับวันนี้มีผลงานจากคุณครูชูชาติ  หล้าเพชร  จากโรงเรียนบ้านฉนวน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งทำผลงานเกี่ยวกับเรื่องดนตรีขวด และได้ฝากลิ้งก์บทคัดย่อเพื่อการเผยแพร่ไว้ ณ ที่นี้แล้ว ท่านใดสนใจนำไปทดสอบทดลองทำดูบ้างก็ได้นะครับ  สำหรับครูชูชาตินี่ก็ไม่ใช่ใครอื่นไกล เพื่อนสนิทมิตรสหายของเว็บมาสเตอร์เอง 555+  ( ส่วนท่านอื่นๆ ก็ฝากผลงานได้ครับ บริการ”ฟรี” ครับ ใช่ครับอ่านว่า free ครับ 555+ ติดต่อเว็บมาสเตอร์ผ่านเมล์นี้ได้เลย kru.anon@gmail.com )  :)

ผลงานครูชูชาติ หล้าเพชร
ผลงานครูชูชาติ หล้าเพชร

บทคัดย่อ เรื่องดนตรีขวด

Go to Top